Bharatiya Vidya Mandir, Amravati's

Bharatiya Mahavidyalaya, Morshi

NAAC Re-accredited B+ Grade With CGPA - 2.71

CALL US FOR MORE DETAILS
07228-222242
MAIL US FOR MORE DETAILS
bm119@sgbau.ac.in
bmv_morshi@rediffmail.com

NewsPapers

Daily News Papers

 1. Lokamat

 2. Deshonnati

 3. Sakal

 4. Lokasatta

 5. Janmadhyam

 6. Agrowan

 7. Vidharb Matdar

 8. Tarunbharat

 9. Lokmat Samachar

 10. Dainikbhaskar

 11. The Hitwad

 12. The Indian Express